Activities/News
  Activities
 
  News
 
  Article
 
  Jobs
 
  NEWS
     ถึงคิวถล่มก๊าซ-ไฟฟ้า 
 

ถึงคิวถล่มก๊าซ-ไฟฟ้า

 24 ก.ย. เปิดเวทีถกปฏิรูปพลังงานรอบ 2

เครือข่ายเอกชนฯ จัดเต็มแผนพีดีพี

               

                เปิดเวทีถกปฏิรูปพลังงานรอบ2  ดีเดย์  24  ก.ย.  นี้  เข้าคิวถล่มปิโตรเลียม-แผนผลิตพลังไฟฟ้า

                นายอิฐบูรณ์  อ้นวงษา  หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค  มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและกลุ่มจับตาปฏิรูปพลังงานไทย  เปิดเผยว่า  ในวันที่  24  ก.ย.นี้  ภาคประชาชนและกรทรวงพลังงานจะจัดเสวนาในเวที  ถาม:ตอบปัญหาพลังงานชาติ”  ที่สโมสรทหารบก  เป็นครั้งที่  2  โดยมีพระพุทธะอิสระนำการเสวนา  เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปพลังงาน  โดยรอบนี้จะเน้นหนักเรื่องของพลังงานปิโตรเลียมและพลังงานหมุนเวียนตลอดจนแผนการผลิตไฟฟ้าของประเทศ 

                ขณะนี้เครือข่ายภาคประชาชนอยู่ระหว่งการเตรียมประเด็นสำคัญ  3  ด้าน  เพื่อเสนอเป็นแนวทางคือ  1.ในการจัดทำแผนผลิตไฟฟ้าของประเทศ  ต้งอการให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้เป็นพลังงานหลักและให้พลังงานฟอสซิลเป็นพลังงงานรอง  โดยกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน  2.ควรให้สิทธิประชาชนเป็นผู้ผลิตให้มากที่สุด  3.รัฐควรมีมาตรการอุดหนุนระยะแรกและควรมีกลไกในการตรวจสอบต้นทุนการผลิต  เพื่อไม่ให้การอุดหนุนตกไปอยู่กับกลุ่มผูผลิตจนกระทบต่อค่าไฟฟ้า

                นายอิฐบูรณ์  กล่าว่า  ที่ผ่านมาภาครัฐมีข้ออ้างว่าการเข้าไปอุดหนุอัตราค่าไฟฟ้าที่ผลติจากพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานทดแทน  ทำให้ไม่สามารถรับซื้อไฟฟ้าได้ในจำนวนมาก  เพราะจะเป็นภาระต่อประชาชน ท้งที่รัฐอุดหนุนในอัตราที่คงที่นานๆ และไม่มีการตรวจสอบต้นทุน

                นายสุนชัย  คำนูณเศรษฐ์  ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  (กฟผ.)  กล่าวว่า  การจัดทำแผนพีดีพีฉบับใหม่  ระยะ  20  ปี  (2559-2579)  ขณะนี้อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นทั่วประเทศ  โดย  กฟผ.  เสอนว่าควรจะคงสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าของ  กฟผ.ไว้วที่ระดับที่  50%  รัฐจะไม่สามารถสั่งให้เอกชนดำเนินการผลิตไฟฟ้าได้ตลอด  ซึ่งปัญหานี้เคยเกิดขึ้นกับต่างประเทศมาแล้ว

                สำหรับแผนพีดีพีฉบับใหม่  จะส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนมากขึ้น  ลดสัดส่วนการใช้ก๊าซผลิตไฟฟ้าให้ลดลงจาก 65-70%  เหลือ  30% เพิ่มการใช้ถ่านหินเป็น  30%  พลังงานทดแทน  20%  การซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ  15% และไฟฟ้านิวเคลียร์  50%

ทีมา : หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ วัน เดือน ปี 10 ก.ย. 2557 หน้า B11 เรื่อง ปฏิรูปพลังงาน (2)

    Ref : 1 2014-09-10
     
                                             Copyright © 2014 - 2019 Bangkok Solar Power Co.,Ltd.1047861Sitemap