Activities/News
  Activities
 
  News
 
  Article
 
  Jobs
 
  NEWS
     คสช. ไฟเขียว อนุมัติงบ 57 หนุน พลังงานอีก 6 โครงการ 
 
คสช. ไฟเขียว อนุมัติงบประมาณรายจ่าย 57 ของกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 6 โครงการ
หลังประชุมครั้งก่อนได้สนับสนุนโครงการทุนการศึกษาและวิจัยพลังงานทดแทนกว่า 400 ล้านบาท
...
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 14 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รอง ผบ.ทบ. ในฐานะ
เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 3 เปิดเผยว่า การประชุมวันนี้ เป็นการพิจารณาโครงการทาง
คณะอนุกรรมการได้พิจารณาและตรวจสอบว่า แผนงานโครงการใดควรที่จะมีการปรับอย่างไรหรือไม่
หากจำได้ก็จะมี 23 แผนงานโครงการที่ได้เห็นชอบกันว่าจะต้องมีการปรับ ซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นการถอน
โครงการจากผู้ที่เสนอขอมาเองในส่วนใหญ่ เพราะมีความจำเป็นต้องดูรายละเอียดและตรวจสอบกัน
ให้ดี ส่วนที่มีการพิจารณาแล้วนั้นการประชุมครั้งที่ผ่านมาได้อนุมัติไว้ 2 โครงการหลัก ซึ่งเป็น
โครงการเกี่ยวกับการสนับสนุนทุนสำหรับการศึกษาและวิจัยเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน และให้ทุน
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องพลังงานทดแทน โครงการละ 200 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 400 ล้านบาท
ทั้งนี้ ที่ผ่านมาตนเห็นว่าน่าจะใช้งบประมาณของแผนงานที่ถูกถอนออกไป จึงได้มอบหมายให้
คณะอนุกรรมการไปพิจารณาว่า เราจะทำให้งบประมาณดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและ
ประเทศชาติอย่างไร และจะดำเนินการอะไรกันดีในงบประมาณที่เหลือ ซึ่งจริงๆ เป็นงบประมาณจาก
ปี 2556 และ 2557
อย่างไรก็ตาม พล.อ.อุดมเดช กล่าวว่า ก่อนที่จะมีการประชุม ได้เสนอให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้า คสช. ในลักษณะเเนวความคิดของคณะกรรมการฯ ที่ตนได้ให้แนวทางว่า อยากให้ได้
ประโยชน์ในส่วนของพื้นที่ที่มีปัญหาในโครงการลักษณะนำร่อง
สำหรับวาระการประชุมครั้งนี้ เป็นการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 ของกองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่ผ่านความเห็นชอบแล้ว 6 ชุดโครงการ ได้แก่
1. ชุดโครงการต้นแบบการบริหารจัดการโรงไฟฟ้า พลังงาน ก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบขยะขนาด
เล็ก
2. ชุดโครงการอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่เสี่ยงภัยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
3. ชุดโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมการใช้พลังงานในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ
โครงการตามแนวพระราชดำริ
4. ชุดโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และใช้ในหน่วยงานด้านความมั่นคง
5. ชุดโครงการสถานีผลิตไฟฟ้าในหน่วยราชการ
6. ชุดโครงการสนับสนุนพลังงานจังหวัด เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน.
    Ref :  2014-08-14
     
                                             Copyright © 2014 - 2019 Bangkok Solar Power Co.,Ltd.1047813Sitemap