Activities/News
  Activities
 
  News
 
  Article
 
  Jobs
 
  NEWS
     อุดมเดช ไฟเขียวงบ57กองทุนพลังงานกว่า2.6พันล 
 

"พล.อ.อุดมเดช" ประธานบอร์ดกองทุนอนุรักษ์พลังงานฯ ไฟเขียวใช้งบฯปี 57 เร่งด่วน 6โครงการ 2.6 พันล้านบ.

พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ว่า ที่ประชุมฯ ได้เห็นชอบให้ใช้งบประมาณจากการขอจบการดำเนินโครงการในปี 2557 มาให้กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ดำเนินโครงการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานที่เร่งด่วน ก่อให้เกิดประโยชน์และเป็นรูปธรรม จำนวน 6 ชุดโครงการ จำนวน 2,687 ล้านบาท

อาทิ โครงการต้นแบบการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบขยะขนาดเล็ก ในพื้นที่หน่วยงานของกองทัพบก และกองทัพอากาศ โดยจัดทำโครงการนำร่อง และการบริหารจัดการขยะในชุมชน จากการสำรวจพบว่ามีหน่วยงานภายในกองทัพบกและกองทัพอากาศ ที่เหมาะสมและมีความพร้อมทางด้านพื้นที่ กำลังพลในการบริหารจัดการและศักยภาพด้านปริมาณของขยะ จำนวน 8 หน่วยงาน รวมกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนใช้ในชุมชน ได้ไม่น้อยกว่า 4 เมกะวัตต์

โครงการอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานทดแทนพื้นที่เสียงภัยในพื้นทื่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ประกอบไปด้วย 3 โครงการย่อย คือ (1) โครงการส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานแสงอาทิตย์แบบรถเคลื่อนที่ในฐานปฏิบัติการที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง (2) โครงการพัฒนาระบบแสงสว่างด้วยชุดโคมส่องสว่างแบบแอลอีดี (LED) ประหยัดพลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความสว่างในเส้นทางเพื่อความปลอดภัย (3) โครงการติดตั้งเสาไฟพร้อมโคมส่องสว่างแบบโซลาร์เซลล์

โครงการอนุรักษ์พลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการตามแนวพระราชดำริ เพื่อนำพลังงานทดแทนไปสาธิตใช้งานในพื้นที่โครงการ รวม 10 โครงการย่อย อาทิ โครงการก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 30 กิโลวัตต์ โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามแนวพระราชดำริ จ.เชียงราย และการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการจัดตั้งหมู่บ้านชาวไทยภูเขาตามพระราชเสาวนีย์ จ.แม่ฮ่องสอน เป็นต้น

โครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และใช้ในหน่วยงานด้านความมั่นคง ได้แก่ กองทัพบก กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าให้กับภารกิจของหน่วยงานความมั่นคง พร้อมกับพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรได้มีประสบการณ์จริง สามารถถ่ายทอดความรู้สู่ภาคประชาชน โดยได้ของบประมาณจากกองทุนอนุรักษ์พลังงาน เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบผลิตและการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่จะนำไปใช้เสริมความมั่นคงในพื้นที่ 4 หน่วยงานหลัก จำนวน 33 ระบบ ขนาดกำลังการผลิตรวมไม่น้อยกว่า 10 เมกะวัตต์ ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าที่ใช้ในหน่วยได้ประมาณ 30-70% ของค่าใช้จ่ายปัจจุบัน เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้เห็นชอบใช้งบดังกล่าวให้กับ พพ.วงเงิน 20 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ อีกด้วย

“การสนับสนุนโครงการดังกล่าว เป็นการดำเนินโครงการที่สอดคล้องตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ.2555-2563) และยังเป็นการเสริมความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าให้กับภารกิจของหน่วยงาน

    Ref :  2014-08-16
     
                                             Copyright © 2014 - 2019 Bangkok Solar Power Co.,Ltd.1020604Sitemap